Libahundi JÄLG

14. november 2020 Pirita

Võistluse eesmärk
on kontrollaja jooksul maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest. KP-de väärtus on nende keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2-9 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine), va juhtudel kui reeglid sätestavad teisiti. Maastikul on mõni mehitamata kontrollpunkt, kus saab sooritada meeskondlikke või individuaalseid lisaülesandeid, mille korrektse sooritamise eest on võimalik saada lisapunkte.

Aeg ja koht, stardikoht 

Start ja finiš on Tallinnas, Pirita linnaosas. Võistluskeskus, start ja finish ja parkimine Kalmuse teel.
Üritus toimub hajutatud stardiga.
 Stardi saab iga tiim läbida vastavalt vabalt ajavahemikul 10:00 kuni 16:00. Eelstart on avatud 10:00 kuni 15:00 .
Eelstardi Si jaama märkimisel antakse kõikidele võistkonna liikmetele võistluskaardid. Peale mida on maksimaalselt 1 tund aega rada plaanida ning startida.
Rogaini kontrollaeg on 6 tundi (rattarajal kontrollaeg 5 tundi).  
NB! Suurepärane võimalus koguda kuni 20% lisapunkte pimedal ajal (17.00-22.00) raja läbimisel (täpsem info stardieelsel nädalal). Rattaklass on seekord ka olemas.
Võistluskeskuses pakihoidu ega toitlustamist ei ole
. Täpsem info teatatakse stardieelsel nädalal. Maastiku kaardid on saadaval igale registreerinud osalejale peale eelstardi läbimist.
 
Stardikorraldus
1) Eelstardis tuleb vähemalt ühel võistkonna liikmel teha märge eelstardi Si-jaamas. Selle antakse osalejatele võistluskaardid. Eelstardist alates 1 tunni jooksul peab tiim startima. Selle ajani on võimalik rada planeerida.
2) Rogainile startimiseks tuleb kõikidel võistkonna liikmetel teha märge stardi SI-jaamas.  Kui võistkonna mõni liige märgib stardi SI-jaamas hiljem kui 1 tund peale eelstardi märke tegemist, loetakse võistkond startinuks 1 tund peale eelstardi jaamas märkimist.
3) Peale starti suundub tiim enda poolt valitud rajale, kus 6 tunni (rattarajal 5 tunni) jooksul tuleb võimalikult palju KP läbida.
4) Rogaini lõpetamisel tuleb läbida finiš ehk märkida finiši SI-jaam kõigi võistkonna liikmete poolt.

Paremusjärjestuse määramine  

Paremusjärjestus etapil määratakse kontrollaja jooksul kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Peale kontrollaega finišeerimisel   lahutatakse iga üleoldud alustatud minuti eest kaks trahvipunkti. Võrdsete punktide korral on paremusjärjestuses eespool raja läbimisele vähem aega kulutanud võistkond. Finišiprotokoll koos jooksvate tulemustega avaldatakse ja täiendatakse jooksvalt Libahundi kodulehel.
Autasustatamine toimub virtuaalselt. Autasustatakse iga vanuseklassi 3 paremat tiimi Libahundi uute 2020 aastal valminud medalitega. Kui mõnes klassis osaleb vähem kui 5 tiimi, on korraldajatel õigus autasustada ainult võitnud tiimi. Auhindade kättesaamine toimub kokkuleppel.

Kaart

Veekindlale materjalile trükitud rogaini kaart. Kaardi saab iga registreeritud osaleja peale eelstardi läbimist. Planeerimiskaarti ei ole.

Rada ja maastik

Raja orienteeruv pikkus kõikide punktide läbimise korral koos maastiku kirjeldusega avaldatakse kodulehel.

Tiimide suurus 
on 2-5 liiget.

Tulemuste arvestust
peetakse kevadetapil 15-s erinevas klassis alljärgnevalt:  

JJ15 – 2005 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
JJ19 – 2001 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
HH – üldarvestus, kõik osalevad võistkonnad
DD – naistiimid
HD – segatiimid, üks naisliige
HH45- veteranide meeste tiimid, mõlemad liikmed 1975 või varem sündinud
DD45- veteranide naiste tiimid, mõlemad liikmed 1975 või varem sündinud
HD45- veteranide segatiimid, mõlemad liikmed 1975 või varem sündinud, üks naisliige
HH55- veteranide meeste tiimid, mõlemad liikmed 1965 või varem sündinud
DD55- veteranide naiste tiimid, mõlemad liikmed 1965 või varem sündinud
HD55- veteranide segatiimid, mõlemad liikmed 1965 või varem sündinud, üks naisliige
PERE - vähemalt kaks tiimi liiget peavad olema ühe pere liikmed, kahest erinevast põlvkonnast ja üks pere liige peab olema sündinud 2006 või hiljem

ROHH - lubatud läbida rada rattaga, vanuse- ja soopiiranguteta
ROHD - lubatud läbida rada rattaga, segatiimid
RODD - lubatud läbida rada rattaga, naistiimid

Iga meeskond (va rattarajal osalejad) osaleb üldarvestuses (klass HH) ja kõigis klassides, mille tingimustele ta vastab.

Soovitav  varustus:
 •    ilmastikukindel riietus  
 •    jook ja soovi korral energianäks
 •    isiklik jooginõu joogipunktis joomiseks
 •    haava sidumisvahendid, plaastrid, valuvaigisti
 •    kompass
 •    termotekk
 •    lamp
    GPS seadmete kasutamine pole lubatud.

Soovitav  varustus:

 •   ilmastikukindel riietus ja kindad (libisemiskindlad, sobilikud ronimiseks)  
 •   jook ja soovi korral energianäks
 •   haava sidumisvahendid, plaastrid, valuvaigisti
 •   kompass
 •   termotekk
 •   lamp
 •  veekindlalt pakitud mobiiltelefon, mida tohib kasutada ainult hädavajadusel abi kutsumiseks või kontrollpunkti rikkumisest teatamiseks.
GPS seadmete kasutamine pole lubatud. 

Tegevus maastikul

Meeskonna esmane ülesanne on leida ja liikuda kaardile märgitud kontrollpunktidesse. Meeskondadel tuleb läbida kindlaksmääratud kontrollpunktid endakoostatud liikumisskeemi alusel. Rogainil kasutatakse elektroonilist SI-jaamadel põhinevat märkesüsteemi.  Tiim peab liikuma kogu aeg koos 50 meetri raadiuses. Kohtunikke ülesandepunktides ei ole, seal tuleb järgida punktis olevaid kirjalikke juhiseid.

Keelualad

Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse  sisenemine on keelatud! Oliivrohelisega kajastatud asustatud aladel lubatud liikuda üksnes kaardil märgitud teedel.

Osavõtutasu ühe osaleja kohta vastavalt osaleja sünniaastale:

2013 või hiljem sündinud2001..2012 sündinud1961..2000 sündinud1960 või varem
sündinud
kuni 9.11.2020

 5 €

 12 €

18 €

 12 €

10.11-12.11.202030 €30 €30 €30 €
Si-pulga rent 2€

Võistkonna mitteosalemisel mistahes põhjustel osavõtutasu ei tagastata
Rogaini mittetoimumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata (force majore).
Iga osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja maastikul ettevõetud tegevuse eest. Kui tunned ennast haiglaselt, oled nohune või köhid-siis osalema tulla ei tohi! Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest vastutab ainult osaleja ise. Alaealise osaleja korral vastutab lapsevanem või saatja.

Lisainfo
Osavõtutasu 1-le osalejale sisaldab:

 •  rogainist osavõtu
 •  kaardid igale registreeritud osalejale
 • paremusjärjestus
 • kolmele parimale punktikogujale igas klassis auhinnad

Osalustasu mittetasunud tiim startida ei saa.
Arvega tasuda soovijatel palume sisestada koheselt arve saaja andmed registreerimise vormil. Registreerimine kodulehel  

Rogaini ajal pildistatakse ja filmitakse osalejate sooritusi koos jäädvustatu hilisema avaldamisega. Kui keegi ei soovi enda jäädvustamist, peab ta sellest koheselt informeerima jäädvustajat.

Kõik küsimused, ettepanekud ja teated saata: info@libahunt.eu