Libahundi JÄLG

28.mai 2022 Prangli saar

Võistluse eesmärk

on kontrollaja jooksul maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest. KP-de väärtus on nende keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2-9 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine), va juhtudel kui kohtunikud sätestavad teisiti.
Maastikul on mõned kontrollpunktid, kus saab sooritada meeskondlikke või individuaalseid lisaülesandeid, mille korrektse sooritamise eest on võimalik saada lisapunkte.

Aeg ja koht, võistluskeskus 

Võistluskeskus on Prangli saarel. Start ning finiš on Prangli saarel.
Võistluse korraldajad organiseerivad võistlejate transpordi laevaga Leppneemest Prangli saarele ning tagasi.  Transport toimub laevaga kahe erineva sõiduga  väljumisega Leppneeme sadamast  orienteeruvalt 7.30, 10.00.  Start antakse 30 minuti jooksul peale randumist Kelnase sadamas. Võistluse kontrollaeg on 5 tundi. Peale finišit toimub  toitlustus ning transport tagasi Leppneeme sadamasse. Täpsem info võistluse ja transpordi kohta avaldatakse kodulehel enne võistlust.  Lubatud on tulla saarele ka oma transpordiga. Rattaklassi seekord ei ole.   Registreerimisel peab võistkond valima  endale sobiva laeva väljumisaja nende võimaluste vahel, millele on veel vabu kohti. Laeva kohad on limiteeritud.  Isiklikud asjad saab võistluse ajaks jätta stardipaika.
 
Paremusjärjestuse määramine võistlusklassides 

Paremusjärjestus etapil määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võistkonnalt, kes finišeerib peale kontrollaega, lahutatakse iga üleoldud alustatud minuti eest kaks trahvipunkti. Üle 30 minutilise hilinemise korral võistkonna tulemus tühistatakse. Võrdsete punktide korral on paremusjärjestuses eespool raja läbimisele vähem aega kulutanud võistkond.
Kui võistkond jõuab lisaülesandega kontrollpunkti ja seal on ees teine võistkond, kes sooritab ülesannet, siis võistkonna võistlusaeg üle 5-minutilise ootamise korral peatatakse kohtuniku poolt ja lisatakse võistkonna kontrollajale. Alla 5-minutilist ooteaega loetakse normaalseks ajakuluks ja seda eriarvestusega ooteaja hulka ei arvata.  

Kaart

Veekindlale materjalile trükitud rogaini kaart. Kaart antakse igale osalejale. Planeerimiskaarti ei ole.

Võistlustrass ja - maastik

Võistlustrassi orienteeruv pikkus kõikide punktide läbimise korral koos võistlusmaastiku kirjeldusega avaldatakse kodulehel võistluseelsel nädalal.

Võistkonna suurus 
on 2-5 liiget. Osades seikluspunktides saab läbilaskevõime tõttu suurematel võistkondadel ülesandeid sooritada vaid osa liikmetest. Kokkuleppel korraldajaga saab ka rajale minna üksinda.

Võistkondlikku arvestust
peetakse kevadetapil 12 võistlusklassis alljärgnevalt:  

JJ15 – 2007 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
JJ19 – 2003 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
HH – üldarvestus, kõik osalevad võistkonnad
DD – naisvõistkonnad
HD – segavõistkonnad, vähemalt üks naisliige
HH45- veteranide meeste võistkonnad, kõik liikmed 1977 või varem sündinud
DD45- veteranide naiste võistkonnad, kõik liikmed 1977 või varem sündinud
HD45- veteranide segavõistkonnad, kõik liikmed 1977 või varem sündinud, vähemalt üks naisliige
HH55- veteranide meeste võistkonnad, kõik liikmed 1967 või varem sündinud
DD55- veteranide naiste võistkonnad, kõik liikmed 1967 või varem sündinud
HD55- veteranide segavõistkonnad, kõik liikmed 1967 või varem sündinud, vähemalt üks naisliige
PERE - vähemalt kaks võistkonna liiget peavad olema ühe pere liikmed, kahest erinevast põlvkonnast ja üks pere liige peab olema sündinud 2008 või hiljem

Iga võistkond osaleb üldarvestuses (võistlusklass HH) ja kõigis võistlusklassides, mille tingimustele ta vastab.

2022 kõikide etappide kokkuvõttes suurima osavõtjate arvuga osalenud ettevõte/organisatsioon saab eriauhinna. Registreerimisel palume seega märkida ettevõtte/organisatsiooni nimi (ainult antud ettevõttes reaalselt tegutsevad /õppivad/ organisatsiooni kuuluvad inimesed).

Soovitav  varustus:

 •    ilmastikukindel riietus ja kindad (libisemiskindlad, sobilikud ronimiseks)  
 •     jook ja soovi korral energianäks
 •     haava sidumisvahendid, plaastrid, valuvaigisti
 •     kompass
 •     termotekk
 •     lamp
 •     veekindlalt pakitud mobiiltelefon, mida tohib kasutada ainult hädavajadusel abi kutsumiseks või kontrollpunkti rikkumisest teatamiseks. GPS seadmete kasutamine pole lubatud.

Tegevus maastikul
Võistkonna esmane ülesanne on leida ja liikuda kaardile märgitud kontrollpunktidesse. Võistkondadel tuleb läbida kindlaksmääratud kontrollpunktid endakoostatud liikumisskeemi alusel. Võistkond peab liikuma koos, liikmete vaheline kaugus ei tohi olla rohkem kui 50 meetrit. Võistlusel kasutatakse elektroonilist SI-pulkadel põhinevat märkesüsteemi. Kõik võistkonna liikmed peavad kandma käe ümber kogu võistluse aja korraldajate poolt antud mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-pulka. KP läbimise fikseerimiseks tuleb igal võistkonna liikmel kontrollpunktis teha SI märge 1 minuti jooksul. Maastikul võib olla kontrollpunkte, kus pole nõutud kõigi võistkonna liikmete poolt märgete tegemist. Täpsemad juhised saab kaardilt või kontrollpunktides asuvatelt juhenditelt. Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-pulga märke aja järgi finišijaamas. Kogu võistluse vältel peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal  võistkonna numbrit.
Ülesannetega punktides peavad kohtunikud arvet võistkonna sooritamise kohta. Tegevusjuhised mõnedes punktides antakse võistlejatele kirjalikult, vajadusel juhendatakse täiendavalt suuliselt. Ooteaegade korral kohtunikud fikseerivad ja teatavad võistkonnale lisandunud aja. Punktikohtunike töö lihtsustamiseks tuleb veenduda punkti jõudes, et kohtunik on võistkonna saabumise fikseerinud, kuulata ja täita juhiseid ning mitte lahkuda kontrollpunktist (ka ajutiselt) ilma kohtuniku nõusolekuta. Ilma kohtuniketa ülesannetega punktides tuleb järgida täpselt võistkonnale antud kirjalikke juhiseid.

Keelualad

Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse  sisenemine on keelatud! Oliivrohelisega kajastatud asustatud aladel lubatud liikuda üksnes kaardil märgitud teedel.

Osavõtutasu ühe osaleja kohta vastavalt võistleja sünniaastale:

2015 või hiljem sündinud2003..2014 sündinud1958..2002 sündinud1957 või varem
sündinud
kuni 30.04.2022

 25 €

 25 €

35 €

 28 €

  01.05-16.05.2022   39 €   39 €   39 €   39 €
  17.05-19.05.2022   49 €   49 €   49 €   49 €


Oma transpordiga saarele ja tagasi sõites on osalustasu 8 eurot odavam.

SI-pulga rent 2 € (lisandub osavõtutasule).

Võistleja mitteosalemisel mistahes põhjustel osavõtutasu ei tagastata. Võistkonna liikme(te) ja SI-pulga numbri vahetamine on tasuta kuni 26.05.2022. Hilisem  muutmine on tasuline: 2 € ühe osaleja kohta.

Võistluse mittetoimumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata (force majore).
Iga osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja võistlusmaastikul ettevõetud tegevuse eest. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest vastutab ainult osaleja ise. Alaealise osaleja korral vastutab lapsevanem või saatja.
Esmaabipakett asub stardis.

Lisainfo
Osavõtutasu 1-le võistlejale sisaldab

 •   võistlusest osavõtu
 •   transpordi saarele ja tagasi
 •   randmepaela SI-pulga kinnitamiseks
 •   kaardid igale osalejale
 •   toitlustuse
 •   joogi
 •   rajateeninduse
 •   rinnanumbri
Registreerimisega samaaegselt palume tasuda osavõtutasu ja (kui on tellitud) SI pulga rent.
26.05.2022-ks osalustasu mittetasunud võistkond startida ei saa.
Arvega tasuda soovijatel palume sisestada koheselt arve saaja andmed registreerimise vormil.
Võistkond kasutab märkimiseks  SI (SportIdent) pulki. Iga võistleja kohta on vajalik üks SI pulk. Võistkonna registreerimisel märkida kõikide liikmete SI-pulkade numbrid, viimaste puudumisel SI pulga rendisoov.

SI jaamad toetavad muuhulgas SI-9, SI-10, SI-11 ja SI Air pulki.
On võimalik rentida 128 või 192 mälupesaga SI pulki (versioon 6, 10 või 11) hinnaga
2 €,  renditud SI-pulga kaotsiminekul või purunemisel tuleb tasuda 70 €.

Millist SI-pulka vaja läheb?
SI-pulki on mitut tüüpi: 30- 50- 128- ja 192 mälupesaga. Meie eelnevatel etappidel on maastikul olnud kokku kuni 80 SI-jaama. Raja planeeringu täpsustudes avaldame läbitava teekonna pikkuse, millest alates tuleks võistkonnal kindlasti valida suurema mälumahuga SI pulk (täpsem info: http://www.tak-soft.com/sportident/kaart/index.php).
30-e mälupesaga SI-pulk (Si pulga number 1...499999) sobib võistkonnale, kes ei plaani läbida maastikul rohkem kui 10-15 km.  Vähemalt 15 km läbida plaanivad võistkonnad peaksid kaaluma üle 50-e mälupesa omavat SI-pulka.

Võistluse ajal pildistatakse ja filmitakse osalejate sooritusi koos jäädvustatu hilisema avaldamisega. Kui keegi ei soovi enda jäädvustamist, peab ta sellest koheselt informeerima jäädvustajat.

Kõik küsimused, ettepanekud ja teated saata: info@libahunt.eu